Algemene voorwaarden

Datum: 19 oktober 2022

Wij willen je graag een goede dienstverlening bieden en vinden het daarom belangrijk dat het duidelijk is wat je van ons kunt verwachten. Hieronder tref je onze algemene voorwaarden die op onze dienstverlening aan jou van toepassing zijn.

Heb je na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via het e-mailadres info@mooiwebsite.nl of
het telefoonnummer 073 – 850 67 00.

Artikel 1. Definities

Mooiwebsite.nl handelt onder de naam van Montijn Designs, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57820872, gevestigd te Rosmalen. In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Montijn Designs.

Abonnement: het overeengekomen onderhoud zoals omschreven in Artikel 16.

Diensten: de door Montijn Designs aan opdrachtgever op basis van de overeenkomst te leveren diensten.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

Opdracht: alle activiteiten waarop een overeenkomst tussen Montijn Designs en opdrachtgever betrekking heeft, gericht op het verrichten van overeengekomen diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Montijn Designs een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Montijn Designs een offerte daartoe heeft uitgebracht. Tevens omvat dit degene die met Montijn Designs daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Opdrachtbevestiging: de schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Montijn Designs, waarin deze Algemene Voorwaarden expliciet van toepassing worden verklaard, inclusief eventuele andere bijlagen daarbij.

Overeenkomst: de overeenkomst waarin de opdracht wordt beschreven en waarvan deze Algemene Voorwaarden een integraal onderdeel vormen. Hierin verbindt Montijn Designs zich jegens opdrachtgever om bepaalde werkzaamheden te verrichten, mede inbegrepen de werkzaamheden voortvloeiende uit eventuele latere wijzigingen middels addenda aan deze overeenkomst van opdracht.

Producten: de door Montijn Designs aan opdrachtgever op basis van de overeenkomst te leveren producten.

Overmacht: een tekortkoming die de schuldenaar niet kan worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Werken: de alle door Montijn Designs geleverde diensten en producten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele rechtsverhouding, en daarmee op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, van Montijn Designs met de opdrachtgever, waaronder tevens zijn inbegrepen incidentele en/of losse werkzaamheden, leveranties en/of opdrachten.

2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten en van de hand gewezen.

3. Afwijkingen van en aanvullingen op hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald zijn slechts geldig indien deze afwijkingen en/of aanvullingen schriftelijk door Montijn Designs zijn bevestigd, bijvoorbeeld door ondertekening van enig document waarin de afwijkingen en/of aanvullingen zijn opgenomen.

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De nietigheid en/of vernietiging treft uitsluitend de nietige en/of vernietigde bepaling, en dan enkel voor zover dat wettelijk is vereist en voor het overige blijft de bepaling in stand. Partijen zullen in het geval van een nietige of vernietigde bepaling bij de uitvoering van de overeenkomst zo nauw als wettelijk mogelijk aansluiting zoeken bij de nietige of vernietigde bepaling en alsdan daaraan uitvoering geven.

5. Montijn Designs is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen, zulks na voorafgaande schriftelijke kennisgeving van de inhoud van de wijziging en met inachtneming van een termijn van 4 (vier) weken, gedurende welke periode de opdrachtgever de wijziging kan afwijzen, in welk geval de bestaande algemene voorwaarden blijven gelden. Indien het betreft een wijziging in het voordeel en/of ten gunste van de opdrachtgever, heeft de opdrachtgever niet de mogelijkheid de wijziging af te wijzen. Evenmin heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de wijziging af te wijzen indien het betreft een wijziging die het gevolg is van gewijzigde wettelijke voorschriften.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

Alle offertes en aanbiedingen van Montijn Designs zijn vrijblijvend, behoudens indien en voor zover schriftelijk door Montijn Designs anders is aangegeven. Van een niet vrijblijvende offerte en/of aanbieding is pas sprake indien de offerte en/of aanbieding na overleg met de opdrachtgever specifiek op de opdrachtgever is afgestemd en/of in de offerte en/of aanbieding staat dat acceptatie de overeenkomst tot stand doet komen. Mondelinge toezeggingen binden Montijn Designs slechts indien en voor zover zij schriftelijk door Montijn Designs aan de opdrachtgever zijn bevestigd.

Een overeenkomst met Montijn Designs komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever een niet vrijblijvende offerte en/of aanbieding binnen de termijn gedurende welke de offerte en/of aanbieding geldig is integraal zonder wijzigingen schriftelijk (waaronder per e-mail) wordt geaccepteerd. In geval van niet tijdige acceptatie komt de overeenkomst alleen tot stand na acceptatie door Montijn Designs. Een offerte en/of aanbieding is nooit langer dan 1 maand geldig.

De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid, alsmede de bruikbaarheid, van de door de opdrachtgever aan Montijn Designs verstrekte informatie op basis waarvan Montijn Designs een offerte en/of aanbieding heeft gebaseerd en/of op basis waarvan tussen Montijn Designs en de opdrachtgever een overeenkomst tot stand is gekomen. De opdrachtgever staat tevens in voor de juistheid en de omvang van de bevoegdheid de overeenkomst met Montijn Designs te sluiten. Indien de informatie die de opdrachtgever heeft verstrekt niet juist of volledig en/of bruikbaar blijkt te zijn, heeft Montijn Designs de bevoegdheid de overeenkomst te beëindigen en/of aan te passen op basis van de gegevens die wel juist en/of volledig zijn. Deze aanpassing kan een prijsaanpassing (ook met terugwerkende kracht) betreffen, welke alsdan voor rekening en risico van de opdrachtgever komt. De opdrachtgever heeft alsdan niet het recht de overeenkomst vanwege de prijsaanpassing te beëindigen. De opdrachtgever staat er tevens voor in dat de door hem aangewezen personen bevoegd zijn de opdrachtgever te vertegenwoordigen dan wel bevoegd zijn ten aanzien van de dienstverlening ten behoeve van de opdrachtgever besluiten te nemen en met Montijn Designs overleg te hebben. De opdrachtgever zal door hem ingeschakelde personen daartoe op een juiste wijze instrueren en zo nodig in het bezit stellen van een daartoe strekkende volmacht.

De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te annuleren voordat Montijn Designs met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits de opdrachtgever alsdan de door Montijn Designs als gevolg van de annulering geleden schade vergoedt. Onder geleden schade wordt begrepen de door Montijn Designs geleden verliezen, gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst bestaande uit het bij nakoming door de opdrachtgever van de overeenkomst aan Montijn Designs te betalen bedragen minus de in die situatie redelijkerwijze door Montijn Designs te verwachten kosten.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

Alle prijzen, ook die zijn vermeld in offertes en facturen, zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere belastingen en/of heffingen van overheidswege, behoudens indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld en/of anders is overeengekomen.

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Montijn Designs en de afnemer. Beide partijen zijn op de hoogte van deze voorwaarden als de opdracht wordt verleend.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Montijn Designs, waarbij voor de uitvoering, met andere partijen wordt gewerkt.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.
 4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing.
 5. Als een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

De opdrachtgever is verplicht de overeengekomen facturen stipt en volledig binnen de daarvoor door Montijn Designs gestelde betalingstermijnen te betalen. Montijn Designs accepteert geen door de opdrachtgever gehanteerde betalingstermijnen die afwijken van de betalingstermijnen van Montijn Designs. Montijn Designs hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum (dit geldt ook voor een voorschotfactuur). De prijs die is overeengekomen geldt alleen voor de afgesproken werkzaamheden en/of dienstverlening en/of zaken. De opdrachtgever is gehouden voor aanvullende werkzaamheden en/of diensten en/of zaken aanvullend te betalen, dit conform de door Montijn Designs opgegeven prijs. Indien tussen partijen geen prijs is afgesproken, gelden de gebruikelijke bij Montijn Designs gehanteerde prijzen, waarbij de administratie van Montijn Designs beslissend is.

De door Montijn Designs gestelde betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Niet tijdige betaling van de volledig verschuldigde bedragen lijdt aldus tot verzuim van de opdrachtgever, een herinnering, aanmaning en/of ingebrekestelling is daarvoor niet nodig. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever tevens gehouden de volledige buitengerechtelijke incassokosten als de gerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van de advocaat, de kosten van de deurwaarder en incassobureaus, te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten die moeten worden vergoed, zullen nooit minder zijn dan een percentage van 15% van de hoofdsom met rente met een minimum van €100,-.

Indien de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen periodiek worden betaald, is Montijn Designs gerechtigd de geldende prijzen met inachtneming van een termijn van drie maanden aan te passen, indien en voor zover die aanpassing het gevolg is van een aan de zijde van Montijn Designs ontstane kostenstijging die van invloed zijn op de uitvoering van de overeenkomst. Indien het betreft kostenstijgingen die bij het aangaan van de overeenkomst niet voorzienbaar waren dan wel die bij het aangaan van de overeenkomst niet in de overeenkomst zijn verdisconteerd, geldt dat de opdrachtgever niet de mogelijkheid heeft de overeenkomst vanwege die kostenstijging tussentijds te beëindigen, tenzij de prijsstijging groter is dan 5 (vijf) procent. In alle andere gevallen is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst binnen 30 (dertig) dagen na de mededeling van de prijsverhoging door middel van een schriftelijke opzegging (die Montijn Designs moet hebben bereikt, hetgeen de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever is) te beëindigen per de datum waarop de prijsverhoging intreedt. Montijn Designs is in ieder geval gerechtigd de prijzen jaarlijks met de inflatiecorrectie te verhogen. De opdrachtgever is nimmer bevoegd haar verplichtingen op te schorten en/of haar verplichtingen te verrekenen met aan Montijn Designs verschuldigde verplichtingen.

Artikel 5. Dienstverlening en termijnen

Alle door Montijn Designs genoemde (op)leveringstermijnen en (op)leveringsdata zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Montijn Designs is voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk van derden en kan aldus niet garanderen dat de opdrachtgever te allen tijde gebruik kan maken van de overeengekomen diensten. Evenmin kan Montijn Designs een bepaalde snelheid van de diensten garanderen. De uitvoering van de overeenkomst en de doorlooptijd van verstrekte opdrachten is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder de kwaliteit van de door de opdrachtgever gebruikte faciliteiten, de hoeveelheid gebruikers, de gegevensverstrekking vanuit de opdrachtgever zelf en van de derden die ter uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

De enkele overschrijding van een door Montijn Designs aangegeven (op)leveringstermijn en/of (op)leveringsdatum geldt dan ook nimmer als een tekortkoming aan de zijde van Montijn Designs in de nakoming van haar verplichtingen. Van verzuim van Montijn Designs is alsdan geen sprake. Montijn Designs zal zich ervoor inspannen de overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren en na te komen, doch Montijn Designs kan geen bepaald resultaat toezeggen c.q. garanderen. Montijn Designs zal zich ervoor inspannen gebreken in de nakoming van de overeenkomst binnen een redelijke termijn te herstellen na ontvangst van een melding van de opdrachtgever, welke melding een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek dient te bevatten. Indien Montijn Designs een uiterlijke levertermijn heeft afgesproken en zich daaraan, dit in afwijking van voorgaande bepalingen, uitdrukkelijk schriftelijk heeft verbonden, vervalt deze binding indien en zodra de opdrachtgever wijziging en/of aanvulling van hetgeen is overeengekomen wenst dan wel indien de opdrachtgever nalaat al datgene te doen dat redelijkerwijze vanuit de opdrachtgever nodig is om de levertermijn te realiseren.

Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Montijn Designs aan Montijn Designs de voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke zaken, waaronder informatie, gegevens en inlichtingen, specificaties, ontwerpen en al hetgeen voor een deugdelijke dienstverlening van Montijn Designs redelijkerwijze nodig is aan Montijn Designs te verstrekken. De opdrachtgever staat ervoor in dat hetgeen wordt verstrekt deugdelijk is en zorgvuldig is samengesteld en voldoet aan de door Montijn Designs gestelde specificaties en vereisten. Tevens zal de opdrachtgever ongevraagd Montijn Designs tijdig en vooraf informeren over omstandigheden waarvan de opdrachtgever moet weten dan wel redelijkerwijze behoort te weten dat die voor de nakoming van de overeenkomst van belang zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties in hetgeen door de opdrachtgever aan Montijn Designs is verstrekt, zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

De opdrachtgever is verplicht alle redelijke en/of noodzakelijke instructies van Montijn Designs ten behoeve van een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst onverwijld op te volgen. Indien Montijn Designs op locatie van de opdrachtgever werkzaamheden verricht, is de opdrachtgever verplicht kosteloos zorg te dragen voor de door Montijn Designs voor de werkzaamheden noodzakelijke faciliteiten, zoals bijvoorbeeld een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. Deze faciliteiten dienen alsdan te voldoen aan alle wettelijke vereisten, waaronder die betreffende arbeidsomstandigheden. De opdrachtgever zal voorafgaand aan de werkzaamheden op locatie aan Montijn Designs de binnen de organisatie van de opdrachtgever geldende huis- en beveiligingsregels schriftelijk kenbaar maken. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade van werknemers van Montijn Designs dan wel voor door Montijn Designs ingeschakelde personen die op locatie bij de opdrachtgever werkzaamheden verrichten en bij de uitoefening van die werkzaamheden schade oplopen. De opdrachtgever vrijwaart Montijn Designs voor de in de vorige zin bedoelde aansprakelijkheden.

De opdrachtgever is verplicht Montijn Designs zelfstandig onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van alle relevante wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever, waaronder mede is begrepen de verhuizing van een opdrachtgever. Een verhuizing van de opdrachtgever dient minimaal 4 (vier) weken voorafgaand aan de datum van de verhuizing van de opdrachtgever aan Montijn Designs schriftelijk gemeld te worden. Montijn Designs is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van foutieve door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

De opdrachtgever en de bij haar werkzame personen zijn verplicht op een zorgvuldige wijze en met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving de overeenkomst na te komen en gebruik te maken van de op basis van de overeenkomst verstrekte diensten. Het is de opdrachtgever en de bij haar werkzame personen verboden gebruik te maken van de door Montijn Designs aan de opdrachtgever geleverde diensten op een wijze die in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving dan wel die zodanig is dat Montijn Designs, opdrachtgever en van Montijn Designs en/of derden daardoor worden gehinderd en/of schade toe (kunnen) worden gebracht. De opdrachtgever zal zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen, netwerken en accounts verstrekken, geen virussen of andere schadelijke programma’s verspreiden. De opdrachtgever zal zich onthouden van spamming, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen, het houden van, vervaardigen en/of het verspreiden van kinderporno en ander materiaal dat in strijd is met de wet, hacking, vernieling, beschadiging of het onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde systemen, werken en software van derden, het verstoren van de communicatie of gegevensopslag en het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes, wachtwoorden, gebruikersnamen en/of met behulp van valse hoedanigheden en/of voorwendselen. Ieder handelen in strijd met de hiervoor genoemde verplichtingen maakt Montijn Designs bevoegd de overeenkomst met de opdrachtgever per direct te beëindigen, dit zonder inachtneming van een opzegtermijn en dit zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak heeft en/of kan maken op schadevergoeding.

De opdrachtgever is volledig zelf verantwoordelijk voor al het gebruik dat de opdrachtgever en de bij haar werkzame personen van de diensten van Montijn Designs maakt en Montijn Designs is daarvoor nimmer aansprakelijk. De opdrachtgever is volledig zelf verantwoordelijk –en deswege is Montijn Designs niet aansprakelijk– voor de faciliteiten (waaronder, de infrastructuur, apparatuur, zoals computerapparatuur, hardware en software) waarmee de opdrachtgever en de bij haar werkzame personen gebruik maken van de diensten van Montijn Designs. De opdrachtgever is volledig zelf verantwoordelijk voor de deugdelijkheid, goede werking, aanschaf en beveiliging van de faciliteiten. De opdrachtgever is volledig zelf verantwoordelijk voor de gegevens die de opdrachtgever met de diensten van Montijn Designs gebruikt, publiceert en op enigerlei wijze verwerkt, waaronder mede verstaan de verwerking van persoonsgegevens. De opdrachtgever is dientengevolge ook volledig zelf verantwoordelijk voor het behoud van de door de opdrachtgever gebruikte en verwerkte gegevens en staat er voor in dat de gegevens, het gebruik daarvan en de verwerking niet in strijd is met enigerlei wettelijk voorschrift en/of zorgvuldigheidsnorm. De opdrachtgever staat ervoor in dat de door de opdrachtgever gebruikte gegevens niet in strijd zijn met enig wettelijk voorschrift, de rechten van derden op die gegevens en/of anderszins onrechtmatig zijn. De opdrachtgever vrijwaart Montijn Designs voor aanspraken van derden dienaangaande.

Artikel 7. Webhosting, registratie domeinnamen e.d.

Het is opdrachtgever niet toegestaan de diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:

 1. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
 2. het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
 3. het inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het schenden van auteursrechten;
 4. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder begrepen doch niet beperkt tot kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende of haatzaaiende uitingen;
 5. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 6. crypto mining services;
 7. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken). Onder computers worden tevens begrepen devices zoals smartphones, randapparatuur, zoals (3D) printers en scanners en voertuigen voorzien van een wifi;
 8. het verspreiden van computervirussen en het plaatsen van spyware en malware;
 9. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

Het is opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken. Montijn Designs is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Montijn Designs alle schade ten gevolge van de overtreding door Montijn Designs of door derden geleden te vergoeden.

 1. indien opdrachtgever het gestelde in lid 1 van dit artikel overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
 2. indien (een onderdeel) van de site van opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van Montijn Designs;
 3. indien blijkt dat opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
 4. indien blijkt dat opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
 5. op grond van een (uitvoerbaar bij voorraad verklaard dan wel in kracht van gewijsde gegaan) gerechtelijk vonnis of een gegeven ambtelijk bevel.

Montijn Designs draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, Montijn Designs draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade. Montijn Designs is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.

Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruik te maken van IRC (Internet Relay Chat) noch van enig ander vergelijkbaar programma, om een chat service op te zetten of om een (anonieme) proxy op te zetten. Bij extreem gebruik beperkt Montijn Designs het aantal databases en/of opslag. Opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gebracht. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om webruimte te gebruiken als back-up- en/of bestandsopslag (anders dan de website van opdrachtgever en eventueel enkele back-ups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de dienst als back-up medium.

Onbeperkt opslag en dataverkeer is op basis van Fair Use Policy en is enigszins beperkt tot een bepaald maxima. Bij misbruik of overmatig gebruik van het met Montijn Designs overeengekomen onbeperkte hosting- en dataverkeer pakket is Montijn Designs gerechtigd om het gebruik van dat pakket na constatering te limiteren. Montijn Designs zal in dat geval contact op nemen met opdrachtgever om in overleg met opdrachtgever tot een passende oplossing te komen, eventueel door verhoging van de abonnementskosten. De met opdrachtgever gemaakte afspraken worden door partijen schriftelijk vastgelegd. Indien misbruik of overmatig gebruik niet binnen 14 (veertien) dagen nadat Montijn Designs de opdrachtgever daarover heeft geïnformeerd is beëindigd, heeft Montijn Designs de bevoegdheid de dienstverlening op te schorten.

Alle werken die bij Montijn Designs worden afgenomen, worden te allen tijde op servers beheerd die door Montijn Designs worden gehost. Montijn Designs is vrij om tariefwijzigingen van dataverkeer aan opdrachtgever door te berekenen. Alle kosten voor hosting en domeinregistratie worden per 12 maanden afgerekend.

Indien Montijn Designs voor de opdrachtgever diensten verleent ter zake domeinnamen, zoals de aanvraag, verlenging, vervreemding of registratie daarvan, dienen de regels en de werkwijze van de betreffende instantie in acht genomen te worden. Montijn Designs garandeert niet dat een domeinnaam beschikbaar is dan wel niet in strijd is met de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals die ten aanzien van handelsnamen en/of merkrechten. De opdrachtgever is volledig zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde domeinnamen en het gebruik dat daarvan wordt gemaakt. Bij Montijn Designs ondergebrachte IP-adres(sen) en/of domeinna(a)m(en) gelden de regels en procedures van de registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de verlenging van domeinnaam en/of IP-adressen. Montijn Designs vervult slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. Domeinnamen worden geregistreerd en onder gebracht bij Montijn Designs op verzoek van opdrachtgever. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Montijn Designs tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam. In welke vorm dan ook. Indien gewenst worden de domeinnaam(en) anoniem geregistreerd bij Montijn Designs. Bij een anonieme domeinregistratie blijft opdrachtgever verantwoordelijk voor de domeinnaam. Montijn Designs heeft te allen tijde het recht om de persoonsgegevens van de daadwerkelijke houder af te geven aan derden. Eventuele gemaakte kosten zullen verhaald worden opdrachtgever. Montijn Designs behoudt zich het recht voor om een anonieme domeinnaam te wijzigen.

Artikel 8. Abonnementen

Bij alle geleverde werken van Montijn Designs wordt er te allen tijde met opdrachtgever een abonnement afgesloten per website, webshop, applicatie of programmeerwerken. Hiervoor betaalt opdrachtgever een maandelijkse abonnementsvergoeding die door opdrachtgever jaarlijks eenmalig voorafgaand aan de nieuwe termijn voldaan dient te worden. Dit abonnement is onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst die deel uitmaakt van de afname van overeengekomen diensten en/of producten van Montijn Designs. Het abonnement geeft opdrachtgever enkel het gebruikersrecht en beschikkingsrecht over de overeengekomen maandelijkse diensten vanuit Montijn Designs.

Binnen het abonnement verricht Montijn Designs onderhoud aan de in de overeenkomst bepaalde programmatuur die Montijn Designs heeft ontwikkeld en waar opdrachtgever een abonnementsvergoeding voor betaalt. Diensten binnen het abonnement bestaan uit:

 • het beschikbaar stellen van de overeengekomen website, webshop of programmeerwerken;
 • het zorgen voor beveiligings- en functionele updates van het CMS; (niet inbegrepen extra uitbreiding firewall, beveiliging of licenties die hieraan gerelateerd zijn.);
 • periodieke service en technisch onderhoud van de hosting omgeving;
 • domein registratie en beheer;
 • het beschikbaar stellen van mailboxen als deze separaat zijn afgenomen. Daarbij horen webmail omgeving, de overeengekomen mailadressen, e-mail spamfilter en dataverkeer op basis van Fair Use Policy;
 • wekelijkse back-up van de website, webshop of programmeerwerken;
 • toegang tot de helpdesk en gebruikersondersteuning via e-mail;
 • toegang tot het CMS-systeem om teksten en afbeeldingen te kunnen wijzigen;
 • het verzorgen van naar redelijkheid en volgens stand der techniek geldende maatstaven voldoende maatregelen voor beveiliging van een website tegen virussen, trojan horses etc. Alsook tegen andersoortig gebruik van onbevoegden.

Montijn Designs kan te allen tijden vereisen dat de opdrachtgever een separate of een aanvullende overeenkomst aangaat voor afname van het abonnement dan wel het huidige abonnement verhoogd wanneer:

 • de omvang van de website/webshop of applicatie van de opdrachtgever aangepast moet worden waardoor er meer opslagruimte, werkgeheugen, snelheid benodigd is.
 • de opdrachtgever het websitepakket wil aanpassen naar meerdere pagina’s en/of functionaliteiten.

Licenties die buiten de standaard website template van Montijn Designs vallen, maken geen onderdeel uit van het abonnement. Hiervoor wordt separaat een overeenkomst gemaakt welke op basis van maatwerk of een uurtarief bij opdrachtgever in rekening wordt gebracht. Indien een vaste looptijd voor het abonnement is afgesproken, mag geen van de partijen de overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken.

Artikel 9. Onderhoud

Montijn Designs verricht enkel onderhoud aan de in de overeenkomst bepaalde programmatuur die Montijn Designs heeft ontwikkeld en waarvoor opdrachtgever de overeengekomen abonnementsvergoeding betaalt. Binnen het abonnement omvat de onderhoudsverplichting: maandelijkse security scans, versie updates, plug-in updates, evt. maandelijkse updates, herstel van fouten die zijn ontstaan door het doorvoeren van updates en, indien van toepassing, het maandelijks onderhoud van op maat gemaakte templates, koppelingen en de updates van keys. Voor op maat gemaakte koppelingen en plugins van derden, geldt een separaat of aangepast abonnement waar het onderhoud onder valt. Partijen komen overeen dat Montijn Designs aan opdrachtgever toegang verleent tot het CMS-systeem op basis van het abonnement. Dit abonnement is onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst behorend bij de afname van diensten en/of producten (zoals een websitepakket) van Montijn Designs.

In het onderhoud is niet inbegrepen: calamiteiten, trouble-shooting, DDos-aanvallen en/of hacks, advies bij hulpvraagstukken, consultancy, aanvullende vragen van opdrachtgever, uitbreiding van software, websites of webshops, het onderzoek of herstel van storingen die het gevolg zijn van of verband houden met wijzigingen van de apparatuur of werken anders dan door Montijn Designs. Bij het onderhoud is niet inbegrepen: het gebruik van de apparatuur in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden, en het nalaten van opdrachtgever om de werken tijdig te laten onderhouden, onderzoek of herstel van storingen die verband houden met de op de apparatuur geïnstalleerde programmatuur. Buiten het onderhoud vallen verder in het bijzonder werkzaamheden als gevolg van:
 1. het niet correct functioneren van werken als gevolg van onvolkomenheden in apparatuur, of (systeem)programmatuur in gebruik bij opdrachtgever, waarop of in samenhang waarmee werken worden gebruikt;
 2. het niet correct functioneren van werken indien deze in samenhang met niet door Montijn Designs geleverde of geadviseerde computerprogrammatuur wordt gebruikt;
 3. gebruik van werken dan wel CMS-systeem in strijd met de eventueel bijbehorende instructies van Montijn Designs of als gevolg van onzorgvuldig beheer;
 4. het laten terugzetten van een back-up. Deze werkzaamheden vallen niet onder het standaard abonnement, maar kunnen tegen betaling van het alsdan geldende uurtarief worden uitgevoerd.

Indien een plug-in, thema of licentie ‘end of life’ is, komen eventuele kosten voor het herbouwen van de plug-in, thema of licentie voor rekening van opdrachtgever. Montijn Designs is vrij om de voorwaarden voor onderhoud te wijzigen.

Artikel 10. Overmacht

Tekortkomingen van Montijn Designs in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Tekortkomingen van Montijn Designs in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, stroomuitval, storingen servers en storingen van (digitale) diensten van leveranciers, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, hackaanvallen in de ruimste zin des woords, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Montijn Designs toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

De aansprakelijkheid van Montijn Designs voor schade – in de ruimste zin des woords – van de opdrachtgever, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet en/of bewuste roekeloosheid van Montijn Designs, is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de opdrachtgever in totaal op grond van de overeenkomst en bij gebreke van een totaalbedrag het bedrag dat de opdrachtgever maandelijks blijkens een maandfactuur aan Montijn Designs is verschuldigd dan wel indien de aansprakelijkheid wordt gedekt door een verzekering tot het bedrag van de uit hoofde van de verzekering gedane uitkering. Montijn Designs is nimmer aansprakelijk voor reputatieschade en/of immateriële schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade en indirecte schade is uitgesloten. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de opdrachtgever is uitgesloten en komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. De opdrachtgever doet daarvan door acceptatie van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk afstand van.

Indien Montijn Designs tekortschiet in de nakoming van enigerlei verplichting uit hoofde van de overeenkomst, is Montijn Designs slechts aansprakelijk, een en ander met inachtneming van de beperkingen van de voorgaande leden van deze algemene voorwaarden, indien Montijn Designs onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de tekortkoming, schriftelijk daarvoor in gebreke is gesteld, daarbij een redelijke termijn heeft verkregen om alsnog na te komen dan wel de ontstane tekortkoming/gebreken te herstellen, doch desondanks tekort blijft schieten in de nakoming van de betreffende verplichting. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de opdrachtgever de schade binnen 28 (acht en twintig) dagen nadat de opdrachtgever daarmee bekend is geworden dan wel redelijkerwijze bekend had moeten zijn schriftelijk bij aangetekend schrijven aan Montijn Designs meldt, een en ander met een zo gedetailleerd en volledig mogelijke vermelding van de aard van de schade, de omvang van de schade en de oorzaak van de schade en de wijze waarop de opdrachtgever met de schade bekend is geworden.

Montijn Designs is nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever, ook niet uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming van Montijn Designs zelf, indien de opdrachtgever zelf tekortschiet in de nakoming van enigerlei verplichting uit de overeenkomst met Montijn Designs, waaronder enigerlei verplichting uit deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever vrijwaart Montijn Designs voor alle aanspraken van derden, die het gevolg (kunnen) zijn van het gebruik door de opdrachtgever en de door haar ingeschakelde personen, waaronder werknemers, van de diensten van Montijn Designs, waaronder – doch niet uitsluitend – aanspraken op grond van privacywetgeving, productaansprakelijkheid, inbreuken op IE-rechten en/of werkgeversaansprakelijkheid. Evenzo is Montijn Designs nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de gegevens die de opdrachtgever met behulp van de diensten van Montijn Designs verwerkt. Indien Montijn Designs wordt aangesproken door een derde uit hoofde van het gebruik door de opdrachtgever en of de door haar ingeschakelde personen, waaronder werknemers, zal de opdrachtgever Montijn Designs ter afwering van de aanspraak alle door Montijn Designs verzochte en noodzakelijk geachte informatie, gegevens en inlichtingen, onverwijld verstrekken.

Artikel 12. Gebreken & klachttermijnen

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Montijn Designs. Indien een klacht gegrond is zal Montijn Designs de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Montijn Designs garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Klachten van opdrachtgever schort verplichtingen waaronder de betaalverplichting van opdrachtgever niet op.

Als opdrachtgever in gebrek of verzuim is met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever, inclusief rente over deze kosten. Eventuele door opdrachtgever geconstateerde fouten in de door Montijn Designs geleverde diensten, dienen direct schriftelijk door opdrachtgever gedetailleerd aan Montijn Designs te worden gemeld. Na ontvangst van de melding zal Montijn Designs zich overeenkomstig de gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen deze fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in de latere nieuwe versies van de werken.

Artikel 13. Geschillen

Op al de werkzaamheden van de opdracht is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen zal in onderling overleg worden getreden om te komen tot een goede oplossing. Alleen als dit niet tot een goede oplossing voor beide partijen leidt, zal dit worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Montijn Designs.

Artikel 14. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst. Geheimhouding is evenwel niet van toepassing indien de informatie reeds openbaar of algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de overeenkomst door opdrachtgever aan Montijn Designs bekend gemaakt is.

Artikel 15. Privacy

Montijn Designs verwerkt bij of in verband met de uitvoering van haar diensten, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). opdrachtgever wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens en Montijn Designs als verwerker. Montijn Designs verwerkt persoonsgegevens van haar opdrachtgever, prospects en andere zakelijke contactpersonen. Het volledige en actuele privacy statement van Montijn Designs is te raadplegen via de Privacy Verklaring op de website.